O projekcie

Ogólnopolskie Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych realizowane jest na podstawie Porozumienia wszystkich uczelni artystycznych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisanego w pierwszym kwartale 2014 roku.

W roku 2015 przeprowadzone zostało pilotażowe badanie losów absolwentów w postaci ankiety elektronicznej, z którego raport zbiorczy dostępny jest tutaj. W pilotażu projektu wzięło udział 12 uczelni.

W latach 2016-2018 projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Obserwatorium Kultury”. W projekcie bierze udział 15 uczelni artystycznych.

Celem badania jest poznanie sytuacji zawodowej absolwentów kierunków artystycznych w Polsce, a także poznanie opinii absolwentów na temat możliwości doskonalenia kształcenia.

Sposób realizacji badania

Badanie obejmuje publiczne uczelnie artystyczne w Polsce, które dobrowolnie zgłoszą swój udział w badaniu.

Badanie prowadzone jest przez stronę internetową - platformę z systemem bazodanowym za pomocą specjalnie opracowanych i zatwierdzonych przez wszystkie uczelnie ankiet elektronicznych dla uczelni muzycznych, plastycznych i teatralno-filmowych.

W wyniku badania powstaną raporty badawcze w odniesieniu do poszczególnych uczelni oraz do całego systemu uczelni artystycznych.

W latach 2016 - 2018 prowadzone są również badania jakościowe: wywiady z absolwentami, spotkania fokusowe z kadrą zarządzającą uczelni oraz wywiady z pracodawcami.

Zespół naukowy projektu liczy 8 osób. Kierownikiem naukowym projektu jest autorka pilotażu projektu Pani dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska . W skład zespołu naukowego projektu wchodzą m.in.:
dr hab. Roman Batko
dr hab. Magdalena Dudkiewicz
dr Marek Szladowski